Léčivá bylina – moderní medicína

Droga, získaná usušením samičích květenství, byla dříve používána v humánní medicíně i ve zvěrolékařství pod názvem Cannabis indicae. Podle četných lékopisů byly zhotovovány různé přípravky ve formě extraktů, tinktur a mastí. Tyto přípravky byly používány k vnitřním i zevním aplikacím jako sedativa či přípravky navozující spánek, nebo jako masti k léčení a tišení neurologických, případně revmatických bolestí. Droga se používala i k výrobě antiastmatických cigaret, což údajně přispělo do určité míry k jejímu zneužití a následnému stažení z oficiální medicíny. Nicméně dnes se k jejímu používání, pod náporem nově zjištěných skutečností, medicína opět vrací.

Zde jsou některé příklady využití konopí v medicíně:

1. Glaukom

Zelený oční zákal, nebo-li glaukom, je onemocnění, při kterém se zvyšuje nitrooční tlak, což může způsobit poškození zraku až úplnou slepotu. Glaukomem jsou v současnosti postiženy asi 2 – 4% dospělé populace. Toto onemocnění představuje vůbec nejčastější příčinu oslepnutí.

Inhalace marihuany nebo i.v. či p.o. podání THC v dávkách od 10 do 20 mg sníží nitooční tlak v průměru o 25 a 30%, v některých případech až o 50%. Účinek trvá poměrně krátce, jen 4 a 6 hodin. Podstata účinku je neznámá. Není bez zajímavosti, že snížení nitroočního tlaku bylo zaznamenáno jen u pacientů, kteří neměli předchozí zkušenosti s konzumací marihuany. Ve skupině chronických kuřáků byl efekt velmi malý nebo žádný.

2. Nauzea (nevolnost), nechutenství, zvracení, kachexie a anorexie

Nevolnost a nechutenství jsou dva z nejobtížnějších projevů AIDS, zároveň se vyskytují i u nemocných rakovinou jako nežádoucí účinek chemoterapie.

Marihuana potlačuje nauzeu i nechutenství, člověk po ní dostane chuť na jídlo. Díky tomu je pacient schopný přijímat živiny, tolik potřebné pro život. Z malého počtu kontrolovaných pokusů vyplynulo, že povzbuzení chuti k jídlu nastává při denních dávkách 5 až 10 mg THC, event. je možno příjem zvýšit na 20 mg/den. Při vyšších dávkách byl pozorován efekt opačný. 139 pacientů bylo zahrnuto v randomizované, dvojitě slepé studii, v níž byl sledován vliv THC na zvýšení chuti k jídlu, změny hmotnosti, snížení ataků nauzey a zvracení, ovlivnění nálady. Studie probíhala 6 týdnů, 72 pacientů dostávalo 2 x denně 2,5 mg THC, 67 pacientů placebo. Pacienti byli v pravidelných intervalech váženi. 38% pacientů v experimentální skupině cítilo zvýšenou chuť k jídlu (v kontrolní skupině 8%), u 22% došlo ke snížení nauzey oproti 4% ve skupině kontrolní. Ke zvýšení hmotnosti však nedošlo. Subjektivní zprávy udávají, že marihuana je obvykle lépe snášena než samotný THC. Úspěšnost marihuany při potlačení nevolnosti se podle lékařských výzkumů pohybuje okolo 80%.

THC vykazuje i antiemetický efekt. Výrazné snížení nauzey a zvracení se dosáhne při relativně vysokých koncentracích THC v krvi (nad 10 ng.ml-1 plazmy), takže se poměrně často vyskytují nežádoucí, hlavně psychické, účinky.

3. Rakovina

Oblast léčebného využití marihuany při onemocnění rakovinou, v žádném případě nespočívá jen v potlačování nežádoucích účinků její terapie (ozařování, chemoterapie), ale má i své přímé použití. Marihuana podle posledních studií může přímo léčit některé druhy rakoviny.

4. Svalové křeče

Švýcarský vědecký tým okolo Dr. Maja Maurer a Prof. Dr. Adolfa Dittricha prokázal, že marihuana působí zmírňujícím způsobem proti křečím, způsobeným centrálním nervovým systémem (svalové křeče, např. při skleróze multiplex nebo poškození míchy). Vlastní účinnou ltkou v tomto případě je kanabidiol, který působí antikonvulzivně a na rozdíl od THC nemá psychoaktivní a kardiovaskulární účinky.

5. Parkinsonova choroba

Kanabinoidy v kombinaci s L-dopou umožnily dlouhotrvající zlepšení a stabilizaci motorického stavu pacienta s Parkinsonovou nemocí, který žvýkal a polykal listy konopí (na rozdíl od ostatních subjektivních zpráv, kde se většinou konopné produkty inhalovaly). Jiný pacient, který byl léčen bez výrazného efektu různými preparáty, se rozhodl k léčbě přidat žvýkání jednoho listu (!) konopí denně. Po čtyřech měsících odezněla značná část příznaků (!!!)

Není bez zajímavosti, že kanabinoidní receptory jsou v mozku lokalizovány v těsné blízkosti struktur zapojených v patogenezi Parkinsonovy choroby.

6. Roztroušená skleróza

Sclerosis cerebrospinalis multiplex, roztroušená mozkomíšní skléróza (RS), je zánětlivé onemocnění autoagresivního charakteru, jehož podstatou je ložisková destrukce myelinu (obalů nervových buněk). Ataky trvají týdny až měsíce a remise (podmíněné regenerací axonů) jsou často neúplné, postupně dochází ke zhoršování stavu až invaliditě. Symptomy závisí na tom, která část CNS je zasažena. Není známa účinná léčba.

U pacientů s RS či spinálním poškozením byl pozorován pozitivní efekt kanabinoidů na spasticitu a třes, také na zmírnění bolesti. Mechanizmus účinku kanabinoidů není jasný. Někteří vědci zastávají názor, že zmírnění symptomů je umožněno imunosupresivním působením THC. Na základě tohoto poznatku byla zkoumána schopnost THC potlačit experimentální autoimunitní encefalitidu (EAE), onemocnění, které je používáno jako laboratorní model roztroušené sklerózy u morčat. Pokud byla u morčat experimentálně vyvolána RS a bylo podáváno placebo, u všech se vyvinula těžká forma EAE a více něž 98% uhynulo. U morčat léčených THC se projevily jen mírné symptomy, jejich mozková tkáň byla méně zánětlivě změněna a více než 95% zůstalo naživu.

7. Crohnova choroba

Morbus crohn, Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávícího traktu, které je prakticky nevyléčitelné, naopak často se rozšiřujicí do okolních úseků střeva. Její průběh je velmi nepříjemný, projevuje se bolestivými záchvaty, které pacienta dokáží zcela vyřadit z provozu. Nemoc propuká ve věku mezi 20 až 35 lety a v České republice jsou jí postiženi 2-3 pacienti ze 10.000 obyvatel.

Existuje mnoho svědectví o tom, že užívání kanabisu snižuje bolesti a častost problémů při Crohnově nemoci a ulcerózních kolitidách. Tento účinek byl potvrzen v studii provedené kalifornskou lékařskou společností, přičemž u všech symptomů a znaků došlo u pacientů k výraznému zlepšení. Konopí zlepšilo jejich chuť k jídlu, ulevilo od bolesti, nevolnosti, zvracení, únavy, zvýšilo aktivitu pacientů a ulevilo od deprese. U pacientů užívajících konopí se upravila tělesná váha, snížil se denní počet stolic, záchvaty se dostavovaly méně častěji a s nižší intenzitou. Zároveň se u pacientů užívajících konopí snížil příjem léků klasické medicíny. (více info)

Britští vědci zjistili, že kanabinoidní receptory jsou zapojeny do procesu regenerace poškozené střevní tkáně. Objevili přítomnost rcp. CB2 u nemocných, zatímco u zdravých se vyskytují jen rcp. CB1. Z tohoto usuzují, že mechanismus účinku je ve spuštění apoptózy (řízene smrti) poškozených buněk a potlačování excesívních reakcí imunitního systému, čímž působí proti zánětu. (více info)

8. Antiflogistké účinky konopí

Podle některých zpráv má konopí i antiflogistické účinky (působí proti zánětům). Údajně je antiflogisticky více účinné než kyselina acetylsalicylová (Aspirin®).

9. Analgetické účinky konopí

Marihuana působí i proti bolesti. V pokusech na zvířatech vykazovaly kanabinoidy zřetelné analgetické vlastnosti. Efektivní byly hlavně pro mírnění chronické bolesti, mohly by být použity v případech, kdy podávání standardních léčiv není dostačující. Po inhalaci marihuany dochází ke zvýšení prahu bolesti – u pacientů, kteří se dříve s marihuanou nesetkali, byl pozorován nárůst o 8%, u zkušenějších kuřáků dokonce o 16%. Mechanizmus analgetického působení kanabinoidů nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. V několika pracích se objevila domněnka, že by mohl být zprostředkován opioidními mí receptory. Slibné je požívání THC v kombinaci s morfinem (při velmi silných bolestech), kdy se pomocí malé dávky THC zvýší účinnost morfinu až o 500%, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení množství morfinu při dosažení stejného účinku.

Vzhledem k poměrně širokému spektru analgeticky působících látek se asi kanabinoidy nastanou léčivy první volby, nicméně do budoucna by se mohly stát užitečnými pomocníky pro mírnění chronických bolestivých stavů.

10. Revmatismus

Marihuana je při revmatismu, účinná pravě kvůli jejímu potlačování bolesti. Je tedy jen symptomatické léčivo, ale zato velice dobré.

11. Antioxidační a neuroprotektivní aktivita

Existuje studie, která prokázala, že THC, kanabidiol a další kanabinoidy jsou účinné antioxidanty. Byl změřen jejich redoxní potenciál a schopnost odevzdat elektron byla srovnatelná s antioxidantem butylhydroxytoluenem. Kanabinoidy by tedy mohly být využity k prevenci a léčbě ischemických, neurodegenerativních a zánětlivých onemocnění a procesů spjatých se stárnutím, např. Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, infarktu myokardu, tromboembolických příhod, Crohnony nemoci, revmatoidní artritidy aj.. Vzhledem k absenci psychoaktivního působení by bylo výhodné podávání kanabidiolu.

Na kulturách krysích kortikálních neuronů byl pozorován neuroprotektivní účinek kanabinoidů, předevšícm THC a kanabidiolu, který však není zprostředkován CB receptory. Mechanizmus není objasněn.

12. Spánek a relaxace

Marihuana zklidňuje spánek a zlepšuje usínání. Naproti standardním hypnotikum (barbituráty, benzodiazepiny) nezkracuje marihuana R.E.M fáze spánku, takže lidé jsou doopravdy vyspalí, přičemž se nevystavují riziku řady orgánových poškození.

13. Stres

Marihuana snižuje krevní tlak, rozšiřuje tepny a snižuje teplotu o 1-2°C, čímž údajně uvolňuje i stres.

14. Migréna

Migréna je zachvatovitá bolest hlavy. Obvykle je doprovázená nevolností zvracením a psychickými příznaky. Pro terapii jsou používána běžná analgetika, látky ovlivňující metabolismus mozkových neurotransmiterů a cév.

Důvodů, proč se zabývat možností využití kanabinoidů pro zvládnutí migrén je několik:
– konopí je pro léčbu a profylaxi migrény užíváno poměrně dlouho
– má určitý analgetický efekt
– zdá se, že ovlivní nociceptivní procesy v mozku a umožní interakci se serotoninovými receptory
– působí zároveň jako antiemetikum, což je výhodné
– problém návyku a poškození dýchacích cest by neměl být tak palčivý vzhledem k příležitostnému, intermitentnímu podání
– při kouření je nástup účinku velmi rychlý

15. Astma

Studie charakterizující antiastmatické účinky THC se ve výsledcích značně rozcházejí.

Některé studie ukázaly, že THC ve formě aerosolu působí bronchodilatačně jak u pacientů s astmatem, u zdravých osob a také v případech experimentálně vyvolaných spasmů průdušek u experimentálních zvířat. Vykouření jedné cigarety marihuany s obsahem 2 % THC nebo podání 15 mg THC p.o. vyvolalo bronchodilatační účinek ekvivalentní s běžnými bronchodilatancii, přičemž účinek trval asi dvě hodiny.

V jiných studiích byla naopak po podání THC ve formě aerosolu u astmatiků vyvolána silná bronchokonstrikce a kašel, což je překvapující a odporuje předešlým poznatkům. Bronchokonstrikce byla pozorována i po podání THC p.o. nebo po inhalaci marihuanového kouře.

Vzhledem k velké šíři dostupných a efektivních antiastmatik a riziku zmíněného paradoxního bronchospasmu se THC zřejmě nestane vhodnou látkou pro tuto indikaci. Kouření čehokoli je navíc u astmatiků kontraindikováno.

16. Antibiotické, antibakteriální a dezinfekční účinky

Již od roku 1955 je světu známa československá studie ze které vyplívá, že jakákoliv infekce, která se dá léčit tetramycinem se dá minimálně ze stejným účinkem léčit i pomocí kanabisových derivátů. Mikrobiolog Gerald Lancs z University of South Florida objevil roku 1990, že marihuana ničí virus Herpes.

17. Léčba alkoholismu a dalších látkových závislostí

Již od roku 1971 jsou produkty z konopí experimentálně testovány jako léky proti alkoholismu, heroinové a amphetaminové závislosti.

Zdroj: Biotox, Enpsyro

Více informací k léčivým vlastnostem konopí naleznete na stránkách:

http://www.420magazine.com/2010/03/the-healing-properties-of-cannabis/Powder Feeding Green House