Historie zákonů

Zde se nachází vývoj drogové legislativy od jejích počátků, u nás i ve světě.

Mezinárodní úmluvy do roku 1938

Odraz mezinárodních úmluv v oblasti omamných jedů z let 1900-1938 v československých zákonech

Mezinárodní úmluvy v oblasti omamných jedů a psychotropních látek v letech 1945-1998

Domácí legislativa po roce 1945

Domácí legislativa po roce 1990

Historický nástin právní úpravy drogových trestných činů

Přehled právní úpravy tzv. drogových trestných činů, tj. trestných činů týkajících se různých forem nedovoleného nakládání, výroby, držení a šíření omamných a psychotropních látek v trestněprávních kodexech na území České republiky. Materiál, jehož autorkou je Mgr. Hana Gajdošíková (nyní Fidesová), jde o text původně určený pro časopis Adiktologie, věnovaný substudiím výzkumného projektu PAD ; z r. 2003, aktualizovaný v r. 2005. Nezahrnuje současně platnou právní úpravu.

Právní úprava drogové problematiky v ČR – vývoj

Současná česká protidrogová politika je postavena na principech tzv. středního proudu drogových politik. Staví na pragmatickém a racionálním přístupu, který si stanovuje realistické a dosažitelné cíle (nikoliv cíle jako “společnost bez drog”), opírá se o 4 základní pilíře (primární prevenci, snižování rizik, léčbu a resocializaci, vymáhání práva), staví na komplexních a dlouhodobých opatřeních, usiluje o vyváženost co do uplatňování prevence a vymáhání práva, vychází ze současných a ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na koordinovaném, interdisciplinárním a mezisektorovém přístupu k užívání drog. Tento přístup nebyl změněn ani v rámci tzv. drogových paragrafů, které byly nově kodifikovány v rámci reformy justice, ani v navazujících nově přijatých nařízeních vlády. – Informace o vývoji české protidrogové politiky a její právní úpravy již od r. 1920.Petice za legalizaci konopí