Na podporu legalizace

Zahraniční komise, které se vyjádřili pro dekriminalizaci marihuany

1969 – The British Wootten Report – Postavení cannabisu a heroinu na stejnou úroveň v naší legislativě je naprosto nevhodné a co nejdříve je třeba vypracovat nové zákony, které by odděleně pojednávaly o cannabisu. Držení malých množství cannabisu by nemělo být trestáno vězením a jeho prodej by se měl trestat pouhou pokutou nepřekračující částku 100 liber či vězením do čtyř měsíců.

1970 – The Canadian LeDain Commission Report – Vzhledem k tomu, že v případě cannabisu se nejedná o narkotikum, doporučujeme, aby byl vyřazen z látek spadajících pod zákon o narkotikách. Komise je toho názoru, že za prosté držení marihuany by nikdo neměl být trestán vězením.

1972 – National Commission on Marihuana and Drug Abuse – Škodlivý potenciál marihuany pro drtivou většinu jejích uživatelů a její skutečný dopad na společnost neodpovídají tvrdým postihům vůči těm, kteří ji užívají. Současný společenský a trestní postoj k marihuaně je naprosto neúměrný skutečným škodám na jednotlivcích či na společnosti, které tato droga působí.

1972 – The Dutch Baan Commission – Současný zákon nebere v úvahu skutečnost, že není možné srovnávat riziko plynoucí z užívání cannabisu s užíváním jiných, z farmakologického hlediska daleko silnějších látek. Tento stav snižuje věrohodnost drogového zákona a drogové prevence na tomto zákoně založené.

1977 – Commission of the Australian Government – Právní úprava by neměla vytvářet větší společenské škody než samotné užívání drog. Měl by se vypracovat a odhlasovat zákon o cannabisu, který by vzal v úvahu výrazné rozdíly mezi narkotiky a cannabisem ohledně jejich léčivých účinků. Držení marihuany pro osobní potřebu by již nemělo být trestáno.

1982 – National Academy of Sciences Report – Regulace distribuce marihuany státem by přinesla úspory v oblasti trestně-právní i ekonomické, získala by se kontrola nad kvalitou a bezpečností této látky a rovněž by se zvýšila věrohodnost varování před jejími riziky.

1994 – Australian National Drug Strategy Committee – Austrálii škodí více její lpění na prohibici cannabisu, než samotné užívání této drogy. Jsme toho názoru, že v naší zemi je třeba provést reformu legislativy týkající se cannabisu.

1995 – Report by the Dutch Government – Bylo prokázáno, že více či méně volný prodej marihuany pro osobní potřebu v Nizozemí nevedl k žádnému podstatnému zvýšení míry jejího užívání v porovnání se zeměmi, kde se uplatňuje silně represivní postoj. Nizozemskou drogovou politiku vedenou v posledních dvaceti letech můžeme považovat za úspěšnou.

Zahraniční komise, které marihuanu prohlásili za neškodnou

1894 – Indická konopná komise – Došla k názoru, že umírněné užívání konopných drog prakticky nedoprovázejí žádné negativní účinky.

1925 – Panama Canal Zone Report – Říká, že vliv marihuany je silně přeháněn a že nejsou žádné důkazy o tom, že by na uživatele nějak špatně působila.

1944 – LaGuardia Commission Report – Nenachází žádnou souvislost mezi násilnými zločiny a marihuanou, ani to, že by marihuana nějak posilovala sexuální promiskuitu. Navíc prohlásila, že marihuana nevede k návyku na morfium, heroin či kokain.

1969 – The British Wootten Report – Prohlásila, že poté, co se podařilo očistit tento případ od mýtů a bráno z objektivního hlediska, se stalo zřejmým, že cannabis není velmi škodlivou drogou.

1970 – The Canadian LeDain Commission Report – Nebyla prokázána fyzická závislost na cannabisu ani fyziologické abstinenční příznaky, a to dokonce ani u pravidelných uživatelů.

1972 – National Commission on Marihuana and Drug Abuse – nebezpečí fyzického či psychického poškození plynoucí z experimentálního nebo občasného užívání přírodních přípravků z cannabisu nebylo téměř vůbec prokázané. Současná politika represe je neúměrná škodám způsobeným touto drogou jak na úrovni jednotlivců, tak i celé společnosti.

1972 – The Dutch Baan Commission – Cannabis nezpůsobuje vznik tolerance ani fyzickou závislost a fyziologické dopady užívání cannabisu mají relativně neškodnou povahu.

1977 – Commission of the Australian Government – Jedním z nejpřekvapivějších faktů je to, že přímá toxicita cannabisu je v porovnání se všemi ostatními drogami nízká a mezi jeho uživateli se neprokázalo, že by měl nějaký podstatný negativní dopad na jejich zdraví.

1982 – National Academy of Sciences Report – Marihuaně se během posledních čtyřiceti let kladlo za vinu, že má negativní dopad na společnost, je odpovědná za zločiny a násilí, vede k závislosti na heroinu a že zničila pracovní morálku americké mládeže. Tato obvinění se však nezakládají na vědeckých důkazech.

1995 – Report by the Dutch Government – Cannabis není příliš toxický a z toho, co o něm víme, vyplývá, že rizika jeho užívání nelze označit za “nepřijatelná”.

Zdroj: www.bushka.czPowder Feeding Green House