Protidrogová politika

O co jde?

Souhrn zásad, cílů a opatření navržených a prováděných k řešení problému drog, zejména nezákonných, na úrovni místní, státní nebo mezinárodní. Na mezinárodní úrovni formulovala OSN v r. 1991 zásadu „vyváženého přístupu“ v drogové politice; tím je míněno, že vedle strategie postihování nabídky drog, tj. represe, se mají rozvíjet a uplatňovat též strategie zaměřené na stranu poptávky po drogách, tj. prevence primární, sekundární a terciární. Během 90.let se začala stále více hlásit o uznání třetí strategie – snižování poškození drogami, Harm Reduction. Vedle deklarací Valného shromáždění OSN ztělesňují drogovou politiku světového společenství především Úmluvy OSN. Protidrogová politika ČR je formulována ve vládních dokumentech (Koncepce a program protidrogové politiky z r.1993, Koncepce a program protidrogové politiky z r.1998, Strategie protidrogové politiky z r.2000). Posledně jmenovaný dokument uvádí – ve shodě s drogovou strategií Evropské unie – čtyři základní pilíře protidrogové politiky ČR: represe, prevence (tj. prevence primární), léčba a resocializace, Harm Reduction.

Protidrogová politika v ČR

Protidrogová politika je v České republice uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni. 

Součinnost ministerstev a dalších orgánů, které odpovídají za jednotlivé oblasti protidrogové politiky koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Rada projednává a předkládá vládě národní strategii protidrogové politiky, akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky, další návrhy a informace. Každoročně předkládá vládě výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice za předcházející kalendářní rok. Schvaluje dotace na projekty protidrogové politiky a uděluje certifikace odborné způsobilosti poskytovatelům služeb pro uživatele drog.

Zdrojem spolehlivých informací o drogách je národní drogový informační portál www.drogy-info.cz.

Mapa pomoci – zařízení poskytující služby v drogové prevenci, léčbě a resocializaci

Nálezy Ústavního soudu

Judikát Nejvyššího soudu: samotné pěstování rostlin konopí není výrobou omamných a psychotropních látek

Samotné pěstování rostliny konopí nelze zároveň ztotožňovat s pojmem výroby omamné nebo psychotropní látky podle § 187 trestního zákona. K tomuto závěru dospěl ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud ČR.Legalmarket.cz