Domácí legislativa po roce 1990

Trestní zákon

byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstali novelizovaný §187 a §188 trestního zákona.

§ 187 – Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

 • Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
 • Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo ve větším rozsahu,
 2. získá-li takovým činem značný prospěch,
 3. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší osmnácti let, nebo
 4. způsobí li takovým činem těžkou ujmu na zdraví.
 • Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, nebo
 2. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 188

 • Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
 • Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, nebo
 2. získá-li takovým činem značný prospěch.
 • Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší osmnácti let.

§ 188a – Šíření toxikomanie (novela platná od 1.července 2002)

 • Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 • Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
 2. spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Na tomto místě je nutné zmínit definici pojmu “Návyková látka”, která je v § 89. “Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování”. Nemusí se tedy jednat jen o látku návykovou v pravém slova smyslu, ale prakticky o jakoukoliv látku, která vnímání či sociální chování zhoršuje.

12.6.1997 vláda schválila návrh novely trestního zákona zavádějícího do české legislativy trestnost držení drog. Za § 187 byl vložen nový § 187a v tomto znění:

§ 187a

 • Kdo bez povolení přechovává pro sebe omamné nebo psychotropní látky nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
 • Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.
Zdroj: Biotox, Enpsyro


Cannapedia