Národní expert přes drogy si řekl o vlastní fond a stovky milionů ročně. A teď vysvětluje, k čemu to bude dobré

Vláda připravuje nový protikuřácký zákon, na základě kterého má vzniknout „protikuřácký“ fond, jenž bude hospodařit s 600 až 700 miliony korun ročně. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v rozhovoru, který poskytl ParlamentnímListům.cz, tvrdí, že to rozhodně nebudou vyhozené peníze .

Není částka v řádu stamilionů, věnovaná na boj s kouřením, přece jen trošku přehnaná?

Hned v úvodu bych vás chtěl opravit. Nejde o peníze určené pouze na boj s kouřením, ale na celou oblast závislostí, tedy na legální i nelegální drogy a na patologické hráčství, čili gambling. Využity by měy být na léčbu, ale také na prevenci. Především je třeba řešit dramaticky vysokou míru užívání alkoholu mezi dětmi a mládeží. Konečný objem financí do fondu plynoucí je samozřejmě také předmětem dalších případných politických jednání.

Jde skutečně o tak vážný problém? Nebylo by lépe v rámci prevence věnovat tyto prostředky třeba do výstavby nových sportovišť?

Problém závislostí je často podceňován a bagatelizován, přitom málokdo ví, jakého množství lidí se ve skutečnosti týká. V ČR je 2,8 milionu kuřáků nad 15 let, z toho je 550 tisíc ve věku 15−24 let. Přibližně čtvrtina dospělých osob kouří denně, což představuje odhadem 2 mil. osob. Rizikovou konzumaci alkoholu vykazuje pětina české populace, tj. přibližně 1,5 mil. dospělých osob, z toho škodlivé pití asi 500 tis. dospělých osob. Pro srovnání, rizikové užívání konopných látek vykazují cca 3 % české dospělé populace (asi 200 tis. osob), z toho ve vysokém riziku cca 1 % (asi 80 tis. osob). Odhadovaný počet problémových uživatelů metamfetaminu (pervitinu) a opiátů, především injekčních uživatelů, je cca 45 tis., tj. 0,5 % české dospělé populace. Počet patologických hráčů je přibližně 40 tis. až 80 tis. osob. Pravidelných uživatelů sedativ je v české populaci přibližně 1 milion. Všechny ukazatele nám říkají, že sport jako takový neumí zachytit pravě tu nejrizikovější skupinu a bohužel ani sportovcům se tento problém nevyhýbá, a je zřejmé, že výstavba několika sportovišť navíc jej nevyřeší.

Jak konkrétně by se měly získané prostředky použít?

Především na realizaci specifických preventivních programů a na zajištění dostupnosti sítě pomáhajících služeb v celé ČR. Poslední průzkumy ukazují, že dostupnost programů není rovnoměrná – nízkoprahový program typu kontaktní centrum chybí v 21 okresech, lékařská ambulance pro závislosti v 37 okresech, substituční léčba závislosti na opiátech v 25 okresech, specializovaný doléčovací program v 61 okresech, detoxikační lůžka v 55 okresech a dvou krajích, lůžková péče v oblasti závislostí ve čtyřech krajích, terapeutická komunita pro závislé chybí ve třech krajích. Mnohde také z důvodu finančních problémů dochází k omezování jednotlivých činností, zkracování provozní doby a také ke snižování časové dotace na práci s klientem. To bychom chtěli změnit.

To jsou určitě potřebné aktivity, ale je k jejich plnění zapotřebí zřizovat nový fond?

Jsem přesvědčen, že oblast závislostí potřebuje stabilní zdroj příjmů, který bude dostatečně velký, abychom vyvážili dvě klíčová opatření, a to prevenci a represi. Denně čteme ve sdělovacích prostředcích o zásazích policie proti drogové scéně a musím říct, že naše specializované policejní útvary odvádějí dobrou práci, ale samotná represe nestačí. Musíme preventivními opatřeními snižovat poptávku po drogách a neustále přesvědčovat naši veřejnost, že nadměrná konzumace návykových látek vede k dalším problémům a výrazně snižuje kvalitu jejich života.

To jsou jistě srozumitelné argumenty, ale není finanční objem příliš velký a nejde jen o to, abyste stál v čele nového fondu a měl zaručené „teplé místečko“?

Nacházíme se v poněkud paradoxní situaci – návykové látky (tabák a alkohol) generují příjem do státního rozpočtu v podobě spotřebních a dalších daní v řádu desítek miliard korun. Současně je spotřeba návykových látek (především opět alkoholu a tabáku) zodpovědná za společenské škody v oblasti nemocnosti, úmrtnosti a kriminality v řádu rovněž desítek miliard korun.

Na prevenci návykového chování je ale ve státním rozpočtu každoročně alokováno několik málo desítek milionů korun, tj. řádově jedna tisícina! Státní fond pro prevenci závislostí je nástroj, který by mohl tento nepoměr alespoň trochu narovnat. Co se týče vedení fondu, návrh zákona říká, že fond je součástí Úřadu vlády a vedoucí tohoto úřadu je zároveň předsedou správní rady fondu. Ten také jmenuje ředitele fondu. Já si pro sebe „teplé místečko“ rozhodně nechystám. Věnoval jsem 25 let svého života v nasazení pro lidi.

Pracoval jsem pět let se seniory u lůžka a následně 20 let s velice těžkou klientelou uživatelů drog. Budoval jsem odborné služby pro závislé, stál jsem dlouho vedle jedné z největších neziskových organizací v ČR, kterou jsem vybudoval z ničeho. Teď se posledních pět let snažím svoje zkušenosti zúročit, zkvalitnit protidrogovou politiku a zlepšit systém prevence a léčby závislostí na národní úrovni. Je to stále společensky nedoceněná a podceňovaná oblast. Musím ale přiznat, že současná vláda a pan premiér této věci věnují zvláštní pozornost.

Kdy můžeme počítat se schválením zákona?

Zákon je v připomínkovém řízení, takže jeho cesta ke schválení bude ještě dlouhá.

 

Zdroj: parlamentnilisty.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno