Pohled politických seskupení na drogovou politiku a užívání konopí v ČR

[singlepic id=464 w=90 h=90 float=left]Konoptikum – V kontextu změn trestního zákoníku jsme pro vás připravili kompletní přehled postojů všech politických stran v České republice k užívání konopí. Informace byly čerpány přímo z tiskových oddělení politických uskupení a také z jejich volebních programů. V mnohých případech jsme se setkali s neochotou komunikovat, navzdory volebním slibům a základním právům na informace. Jindy bylo zase zarážející, že se této problematice strany ve svém programu vůbec nevěnují a nemají k ní žádné oficiální stanovisko, ačkoli se dotýká miliónů voličů. Jednotlivé strany byly osloveny, aby se vyjádřily, jaký je jejich postoj k problematice drog a užívání konopí.

(Pozn.: Strany jsou řazeny podle abecedy.)

Česká strana národně socialistická (ČSNS 2005)

Ohledně užívání drog, včetně prodeje, je názor České strany národně socialistické jednoznačný. Jsme proti jakémukoliv prodeji a užívání drog, neboť následky na vývoj organismu jedince jsou prokazatelně mnohdy životu nebezpečné! Náš názor je, že chybí důrazná osvěta, která by měla být zakotvena ve školní výuce tzv. „zdravovědy“ jako příprava pro dospělý život. To se také
týká např. kvalitní výuky pro budoucí maminky a výchovy k rodičovství.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

ČSSD k takto specifickému problému žádné oficiální stanovisko nemá.

Dělnická strana (DS)

Absolutní zákaz všech látek, které se v našem evropském prostředí považují za škodlivé drogy. Tvrdé tresty pro distributory a uživatele. Odmítáme legalizaci tzv. měkkých drog a trváme na důsledném potírání obchodu s drogami. Pro dealery drog navrhujeme tvrdé tresty vězení bez možnosti předčasného propuštění. Pobyt v léčebně pro drogově závislé si každý narkoman bude hradit ze svých prostředků, státní dotace je v tomto případě nepřípustná.

Klub angažovaných nestraníků (KAN)

Naše politické hnutí se problematikou drog nezabývá, ani se jí nezabývalo. Nikdo z dnešních představitelů KAN nemá s drogami osobní zkušenost a naštěstí se problém drog nedotýká ani jeho blízkých. Proto jsme na rozpacích, máme-li se vyjadřovat k něčemu, co známe jen z médií.
Všeobecně podporujeme, aby lidé byli svobodní, a tedy nebyli závislí ani na mocných ani na drogách. Rozhodně jsme pro vytváření takového společenského prostředí, ve kterém by lidé nacházeli náplň svého života a neutíkali ke drogám ani k jiným šidítkům, které znehodnocují kvalitu lidského života.

Nemyslíme, že je třeba, aby politické strany či hnutí zaujímaly postoj k problematice drog. Důležitější je, jaký postoj zaujímají ke korupci a zneužívání moci, ke kvalitě zákonodárství, soudnictví, policie a celé veřejné správy, k zajišťování rovných šancí a ke snahám o nápravu křivd.
Je však zřejmé, že pokud bude v zastupitelstvu projednáván návrh na projekt protidrogové prevence, budou jej naši zastupitelé podporovat, avšak jen v případě, že nepůjde o podvod, který má vést k rozkrádání veřejných prostředků.
Přesto soudíme, že nejsoustavnější protidrogovou prevencí je kvalitní správa věcí veřejných, která vytváří společenské prostředí, ve kterém je věnována pozornost rodinné i školní výchově, dostupnosti vzdělání a zaměstnanosti, lidské důstojnosti a spravedlnosti, lidské solidaritě i nezávislosti na moci, rovnosti šancí i individuální svobodě (právu na odlišnost).

Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezka, KČ)

Strana nám zaslala toto své stanovisko: Koruna česká k tomuto problému žádné oficiální prohlášení nemá, ale má odborníky, kteří se touto oblastí zabývají. Uvádíme tudíž zkrácenou verzi prohlášení jednoho z nich: Nejdůležitějším prostředkem v této oblasti je prevence proti drogám. Ta ale bohužel většinou nefunguje, stejně jako prevence proti alkoholu, cigaretám a šlehačkovým dortům. Sám pojem droga nelze přesně vymezit. Návykovou látkou může být nazýváno cokoliv, na co je možno mít nezdravý, patologický návyk, na čem se stáváme závislí. Dalším prostředkem je prevence proti závislosti. Závislost je fenomén, který provází člověka již od jeho stvoření. Závislými se rodíme, dokonce absolutně závislými. Křestanský pohled identifikuje podstatu hříchu jako pokus o popření závislosti a pokus tvora stvořeného v závislosti o nezávislost, což způsobuje tragikomické nedporozumění vlastní situaci v tomto světě. Zdá se, že všechny věci tohoto světa jsou určeny k užívání pro určitý druh naší závislosti. Jakmile jich začneme užívat jinak, překračujeme rozumnou míru, řešíme jiný problém neadekvátními prostředky a dochází ke zneužívání, na které doplácíme jako jednotlivci i jako společnost. Existuje nepochybně jedna závislost, která má pro člověka absolutní charakter. Je to závislost na lásce. Jsme stvořeni tak, aby nám prospívalo lásku dávat a projevovat. Hledáme-li model jedince imunního proti lákadlu návykové látky, hledáme vlastně model jedince imunního proti lákadlu slasti. Prevence není likvidací nebezpečí, ale otužováním se proti němu! Jak ale takového modelového člověka vychovat nebo najít v parametrech ryze konzumní společnosti, která si právě zakládá na takových hodnotách jako hromadění majetku, iluzi společenského statusu, na takzvaně slušném vzhledu, ve společnosti, která programově nabízí laciná uspokojení a rychlou slast jako spotřební zboží, ve společnosti, která pojišťuje i pojištění a uzavírá smlouvy o smlouvách budoucích, eliminuje riziko a systémem pseudojistot a nejrůznějších zajištěností dusí všechny přirozené impulsy k růstu jednotlivců (neboť rosteme právě v nejistotě, překonáváním odporu světa). Jak vychovat člověka odolného proti nezdravé závislosti ve společnosti mravního a hodnotového nihilismu, absence smyslu života, společnosti vykořeněných identit a zesměšňovaných tradic?

Jak dělat prevenci závislostí ve společnosti, která nabídkou nejrůznějších závislostí zahlcuje trh a vychovává své členy k nesamostatnosti programovým přebujelým ochranářstvím? Žijeme ve společnosti, kde jsou konzumentům donekonečna vymývány mozky tvrzením, že k odpočinutí je třeba si koupit novou postel, ale je zatajována skutečnost, že se člověk musí unavit, aby ocenil odpočinek, kde jsou vnucována zázračná menu a zatajena skutečnost, že je třeba prožitek hladu, aby člověk dostal chuť k jídlu, kde se propaguje tisíc modelů pohodlných vozů, ale žádná namáhavá chůze, kde jsou k dostání dokonalé systémy vytápění, ale žádná zima, po které tak chutná teplý čaj, kde se prodávají stovky druhů vteřinových instantních jídel, ale žádná opravdová vůně, kde walkmany uchrání člověka od toho, aby musel slyšet skutečný hluk nebo ticho světa, kde virtuální realita ochrání člověka od skutečné reality, kde je všechno jenom jako a nic doopravdy, kde se dá koupit i nálada a tak všelijak podobně. Je velmi pravděpodobné, že nás tu kdosi podvádí. Společnost se rozhodla potírat jevy, které sama celým svým založením a strukturou hodnot evokuje, jevy, pro které jsou důsledně vytvářeny sociální podmínky a amorální podhoubí. A to se zdaleka netýká jen této republiky. Někdo si z občanů utahuje a občanům se to v posledku líbí. Mají tak pocit, že se to řeší a že se jich to netýká. A tento laciný pocit je občanům prodáván za jistou nemalou část jejich daní. Ale chceme vůbec něco řešit doopravdy? Nevyhovuje nám spíše ona virtuální hra na jako? Ono obelhávání a nekonečné diskuse o tom, které množství je přípustné a jestli je narkoman darebák nebo oběť? Nejsme na vší té degradaci a destrukci hodnot nakonec také závislí?!

Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová (KDU-ČSL)

Vyvážené řešení drogové problematiky a efektní aplikace preventivních programů Závislost není svoboda. Regulace drog není ohrožením svobody, ale její ochranou.

Vždy jsme aktivně vystupovali v otázkách drogové kriminality. Často však byly naše snahy dezinterpretovány. Proto zdůrazňujeme, že naší jednoznačnou prioritou je, a vždy i byla, ochrana zdraví a bezpečnosti uvnitř společnosti. Debata o drogách je vždy i debatou o lidských právech. V této debatě často zaznívá, že stát nemá právo zakazovat svobodné nakládání s určitými látkami (drogami). Je třeba si však rovněž uvědomit skutečnost, že má-li stát ve smyslu článku 31 Listiny základních lidských práv a svobod povinnost chránit zdraví jedince, může jistě stanovovat pro tuto oblast i jistá pravidla a jejich dodržování následně vynucovat. Tím spíše, pokud se jedná o pravidla, k jejichž dodržování jsme se zavázali a která po celém civilizovaném světě pod patronací Světové zdravotnické organizace platí již téměř padesát let. My nejsme zastánci „čisté represe“, jak se o nás často říká. Nikde na světě totiž ani neexistuje systém čistě represivní či systém čistě terapeutický. Vždy se jedná o jejich kombinaci. My si myslíme, že svoboda každého jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. Suma nelegálně získaných finančních prostředků, kterými disponuje a operuje narkomafie, často až několikanásobně převyšuje hrubý národní produkt středoevropských zemí včetně České republiky. Tento kapitál je zásadním ohrožením demokratických principů, na kterých je naše společnost a Evropská unie vybudována. Jednoznačně se tedy jedná o velké ekonomické a bezpečnostní riziko včetně podpory terorismu. Likvidace mafií a zavedení volného trhu s užíváním drog však jistě neřeší dopad na zdraví a sociální systém. Právě naopak. Snaha zavést legální trh s drogami vede v podstatě k legitimitě jejich zneužívání, k legitimitě postupné degradace hodnot, na kterých je společnost vybudována. Podle nás nemůže být cílem protidrogové politiky profitovat z distribuce drog. Naším cílem je ochrana zdravého vývoje společnosti. Proto budeme v nadcházejícím období důsledně prosazovat dodržování mezinárodních závazků a maximální podporu mezinárodní spolupráce. Chceme rozlišovat jednání mafií a dealerů od jednání experimentátorů nebo závislých osob. Toto rozlišení by mělo být v kompetenci odpovědných orgánů, které budou mít možnost se na základě znalosti konkrétních okolností daného případu přiklonit ke konkrétnímu opatření (např. trest, výchova, ochranné léčení).

K diskusi je možné předložit např. zavedení principu oportunity, účinné lítosti, podmíněného zastavení trestního stíhání u drogových deliktů. Jsme si vědomi toho, že trestní právo nemůže být výlučným nástrojem k řešení drogové problematiky a na ni navazujících sociálněpatologických jevů. Podstatná část segmentů drogového problému je více problémem sociálním než problémem trestního práva. Nástroje trestního práva jsou podle nás zcela legitimní a účinné v oblastech stojících prioritně na straně drogové nabídky. Jedná se o jednání typicky spojená s nelegální výrobou, pěstováním a distribucí drog, praním špinavých peněz apod. I k tomu chceme využít nástroje, jež navrhujeme pro boj s organizovaným zločinem. Trestní právo je klasicky posledním řešením ve chvíli, kdy selhaly ostatní preventivní nástroje jako rodinné prostředí, občanská společnost, vzdělávací systém a hodnotné využití volného času. Proto budeme i v rozpočtové oblasti podporovat všechny aktivity, které posilují prevenci. Preventivní systém však nesmí být nastaven jako snadný zdroj příjmů úzkého okruhu vyvolených organizací majících na tuto činnost monopol, ale jako otevřený systém, kde jediným měřítkem je kvalita poskytovaných služeb a především výsledky. Rozdělování peněz a řízení preventivních programů musí být v co největší míře vykonáváno z úrovně územních samospráv.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Postoj KSČM je v zásadě odmítavý. Toto téma nebylo ale na stranické půdě obsáhleji diskutováno. Poslanecký klub při projednávání této problematiky hlasoval převážně proti, i když akceptuje nutnost rozlišovat měkké a tvrdé drogy. Je však přesvědčen, že by tato otázka měla být řešena velmi široce a se všemi souvislostmi a dopady. Nelze totiž na otázku užívání konopí odpovědět jenom podle toho, co si myslí politici – problém je natolik závažný, že by měli mít rozhodující slovo především lékaři, psycholové, psychiatři, sociologové apod. Rozhodnutí bez perfektního prozkoumání dopadů obou variant (ano i ne) do všech oblastí společnosti, je nezodpovědné. Člověk je tvor myslící a jeho mysl by neměla být návykovými látkami ovlivňována. Konopí, tak jako alkohol, drogy a další, mezi návykové látky patří. Na druhé straně se však, zvláště v poslední době, několikrát objevilo ve sdělovacích prostředcích, že si někdo doma pěstoval několik rostlin, ze kterých si pro svou potřebu vyráběl nějaké masti na řešení svých zdravotních problémů, a přiznám se, tomu bychom asi úplně bránit neměli. Diskutuje se o výrazu „malém“, případně „ne velkém“ množství, ale nikdo zatím neurčil, jaké množství to je. V zásadě jsme proti užívání konopí, ale… To „ale“ však neumíme ještě přesně pojmenovat.

Liberální reformní strana (LiRA)

Postoj liberálů je jasný a spočívá především v racionální drogové politice, která je v dnešní Evropě svázána všemožnými mezinárodními smlouvami zakazujícími rozumné řešení mnoha problémů. Podporujeme „nizozemský model“ rozdělení drog a u lehkých drog jejich licencovanou distribuci.

Naším cílem je úplné zrušení speciálních protidrogových zákonů, neboť otázka návykových látek má být řešena prostřednictvím obecné (minimální) regulace (jako léky, tabák, alkohol).

Občanská demokratická strana (ODS)

Občanští demokraté nás odkázali na právě schválený trestní zákoník, který prosadil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, jenž je členem ODS.

Právo a Spravedlnost (PaS)

Tato politická strana se staví proti užívání měkkých drog a proti jakékoli jejich legalizaci, protože dle našeho názoru i dle řady výzkumů, které jsme měli možnost prostudovat, jsou měkké drogy látky návykové a zdraví škodlivé.

Rovněž statistiky vypovídají o skutečnosti, že pro řadu lidí je návyk na měkkou drogu přestupnou stanicí na tzv. drogy tvrdší. Naše politická strana celkově nahlíží na užívání drog jako na veliké zlo, které ničí životy a zdraví zejména mladých lidí, kteří by svou aktivitu měli nasměrovat jiným směrem a věnovat se například sportovním aktivitám nebo různým druhům zájmových kroužků. Zapojení mladých lidí do zmíněných aktivit a zejména jejich podpora je jednou z forem, kterou by naše politická strana chtěla bojovat proti démonu zvanému droga. Nebráníme se však využívání tzv. trávy k léčebným účelům, pokud by tato oblast byla dostatečně ošetřena proti zneužívání k jiným účelům.

Politika 21 („21“)

Politika 21 je proti všem drogám. Co se týče užívání konopí, tak doporučuji Holandsko, kde je konzumace (dle nové legislativy bez tabákových příměsí) beztrestná, případně vyzkoušet tzv. „grow shopy“ ve Švýcarsku, kde můžete marihuanu také legálně pořídit. Na území ČR je však takové jednání protiprávní. Čili jsme proti drogám, ale kdo má potřebu užívat konopí, měl by se chovat zodpovědně a neměl by porušovat český právní řád.

Strana důstojného života (SDŽ)

Nejsme pro legalizaci drog ani lehkých ani těžkých, ale především jsme výrazně pro tvrdé postihy těch, kdo je distribuují, a to navíc mezi mládež. Tam bychom chtěli postihy na hraně sazby za obecné ohrožení a zabití. Na druhé straně nechceme postihovat ty, kteří si pro osobní potřebu vypěstují několik (a několik není lán či pole) kusů konopí a použijí jej jak pro jeho léčivé účinky, které jsou nepopiratelné, tak i třeba jako cigaretu. Tohle je osobní věc člověka, a pokud nedistribuuje, neohrožuje své okolí například jízdou v autě a podobně, pak to respektujeme.

Strana pro otevřenou společnost (SOS)

SOS se ve svém programu drogové politice speciálně nevěnuje. Dává přednost prevenci kriminality, tj. i prevenci šíření drog. Krimininalizaci (zejména občasného) užívání měkkých drog nepovažuje za nejvhodnější cestu.

Strana zelených (SZ)

Stručně: Strana zelených je pro dekriminalizaci, nikoli pro legalizaci drog. To je bohužel často zaměňováno. Tedy, SZ není pro to, aby se drogy volně prodávaly, ale je pro to, aby experimentátoři v této oblasti nebyli souzeni a trestáni (např. aby puberťák, který zkouší jointa, nebyl postihován). Stíháni mají být dealeři. SZ také vystupovala proti tomu, že byli někteří lidé odsouzeni za pěstování konopí pro léčebné účely.

Strana zdravého rozumu (SZR)

Předseda Strany zdravého rozumu považuje používání konopí k léčebným účelům za nutné, a proto bychom nezakazovali pěstování pro vlastní účely spojené s nemocí pěstitele nebo jeho rodinného příslušníka a pěstování pro lékařské účely ve větším měřítku s licencí pro tento účel. Jsme liberální strana a neradi bychom cokoli zakazovali nebo nařizovali.

Unie svobody – Demokratická unie (US-DEU)

V ČR je problematice drog věnována značná pozornost již dlouhou dobu (15 let). Je vybudován dobrý systém v oblasti monitorování drogové scény, prevence, léčby a represe. Systém je ovšem závislý na finančních prostředcích z veřejných zdrojů, které jsou ve správě politické reprezentace. Některá rozhodnutí politiků systém nabourávají, např. nedostatek finančních prostředků v oblasti preventivní a terénní intervence (od roku 2003). Nabourání systému se tak automaticky odrazí na zvýšení negativních dopadů drog na dění ve společnosti.

Dle posledních studií se od roku 2002 zastavil nárůst zkušeností dospělé populace s drogami, a to i u konopných látek. Stejně tak došlo k zastavení nárůstu i u žáků 9. tříd základních škol. Na druhou stranu stále stoupá distribuce jehel a stříkaček ve výměnných programech, v Ústeckém kraji 613.000 kusů za rok, což odpovídá 800 až 1.600 problémovým uživatelům drog v kraji. Ústecký kraj patří v oblasti drogové scény k nejhorším v České republice. Nepatří však mezi ty, kteří vynakládají největší finanční prostředky na řešení problému. Celou oblast drog a s ní spojené problémy je možné řešit pouze komplexně, a to za účasti všech dotčených subjektů (státní správy, samospráv, policie, neziskových organizací a odborníků).

Častým místem zneužívání drog (včetně alkoholu a cigaret mladistvými) jsou taneční akce a prostředí noční zábavy. Zde dochází k největší konzumaci alkoholu, konopných drog a extáze (seřazeno dle oblíbenosti a velikosti spotřeby) a největšímu nárůstu užívání kokainu v ČR. V nejbližších letech lze očekávat tento nárůst v obecné populaci v ČR. Již od roku 2003 se projevuje zvýšený výskyt negativních důsledků užívání drog v prostředí zábavy, např. roste výskyt smrtelných úrazů a nehod, včetně dopravních, pod vlivem alkoholu a drog. Preventivní a terénní programy zacílené na skupinu uživatelů drog v rekreačním kontextu nejsou dostatečně rozvinuty a též došlo vzhledem k politickým rozhodnutím k jejich redukci. To má přímý dopad na další zvyšování negativních důsledků, kterými jsou ohrožováni všichni občané ČR, např. dopravní nehody s úmrtími nevinných občanů. Vytvoření podmínek pro rozvoj preventivních programů a programů redukujících škody užívání drog v kontextu zábavy a nočního života lze označit za naši krátkodobou prioritu.

Resumé

Podle očekávání se na naší politické scéně setkáváme s pestrou paletou postojů k užívání konopí a drog obecně. Od militantních postojů až po naprosto uvolněné. Stejně tak se setkáme s názory naprosto laickými či v horším případě s vůbec žádným stanoviskem. Z výše zmíněného přehledu je patrné, že i přes závažnost tématu mnoho politických stran nevěnuje drogové problematice dostatečnou pozornost. Některé strany o této otázce vůbec nikdy nepřemýšlely a nepovažují ji za závažnou, jiné naopak angažují odborníky přímo z oboru a praxe, a některé na tuto problematiku, ať se tváří jakkoliv, evidentně žádný názor nemají. Některé strany jsme, doufejme, svým dotazem inspirovali, aby o této problematice alespoň přemýšlely…

Zdroj: Čestmír Uhlík, Konoptikum

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

6 KOMENTÁŘŮ

 1. Dokud bude MMM prezentována a strukturována jako party na oslavu konopí, těžko se někdo hluboce zamyslí… Nespočet lidí řekl že MMM není demonstrace, ale velká party kde za každý 2.účastník zhulí a ožere do němoty hodinu po příchodu na parukářku za poslechu hudby.Jak jsem vypozoroval, letošní nihilismus a nezájem lidí poslouchat projevy byl až nechutný a mě i přítelkyni donutil k hlubokému zamyšlení že MMM se musí dělat jinak.

 2. Je to sice pod tímto příspěvkem poněkud off-topic, ale musím souhlasit se Skimamem, také mám z MMM podobný pocit. Ale nic proti účastníkům – přeju jim to. Ale asi už stárnu či co 🙂
  Domnívám se, že rozumný přístup k marihuaně i ostatním drogám je třeba prosazovat seriózněji a dost mi v ČR chybí organizace jako je „Transform Drug Policy Foundation“ (http://www.tdpf.org.uk/).
  A abych to nebylo úplně mimo téma článku – vypadá to, že pro ty, kdo staví legalizaci na první místo svých preferencí, je jediné volitelné politické seskupení LiRA. Nebo jsem něco přehlédl?

 3. Teda koukam na volební spoty na čt 1.. a :-O ..co ta balbínova strana (nevim přesně název ale číslo tj 25.) ..check it.. BALIT ve volebnim spotu :-O 😀

 4. Taky na to prave koukam 😀
  Nevite nekdo o nich neco,krom toho,ze volebni kampan je zalozena na soustavnym chlastani a nevazanym sexu? 😀

 5. když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je naprostou krutovládou, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti
  Thomas Jefferson

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno