Výroční zpráva OSN o drogách: Sto let mezinárodní kontroly drog – úspěchy i výzvy

[singlepic id=150 w=90 h=90 float=left]PRAHA, 19. února 2009 (Informační centrum OSN) – Hodnocení dosažených úspěchů i pokračujících výzev mezinárodního systému kontroly drog, analýza drogové situace v jednotlivých regionech světa, nové ilegální cesty kokainu do Evropy z Jižní Ameriky přes západní Afriku, nestabilní bezpečnostní situace hlavní překážkou zastavení pěstování opia v Afghánistánu, nové způsoby získávání látek pro výrobu amfetaminových stimulantů – to jsou hlavní témata letošní Výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB), která byla dnes zveřejněna ve Vídni. V tiskové zprávě v češtině se zaměříme i na to, v jakých souvislostech se zpráva OSN zmiňuje o České republice. Jedná se zejména o konzumaci a postoje vůči kanabis, ale i o rozsáhlou ilegální výrobu metamfetaminu a její potírání v Česku.

Úvod zprávy INCB je věnován 100. výročí mezinárodního systému kontroly drog, jehož počátky souvisejí se založením Mezinárodní komise pro opium (Šanghaj, 1909). Pozdější úmluvy o mezinárodní kontrole drog – Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, Úmluva o psychotropních látkách (1971) a Úmluva OSN o zákazu ilegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 – dosáhly výrazných úspěchů, současně se ale systém kontroly drog potýká s velkými výzvami, zdůrazňuje ve své analýze INCB.

Úspěchy

Vybudování mezinárodního systému kontroly drog může být podle INCB považováno za jeden z největších úspěchů mezinárodní spolupráce ve 20. století. K úmluvám o drogách se připojilo více než 95 procent států OSN (ty zahrnují 99 procent obyvatelstva světa). Počet látek podléhajících kontrole podle úmluv z roku 1961 a 1971 se neustále zvyšuje. Globální spotřeba morfinu vzrostla z necelých pěti tun v roce 1987 na 32,6 tuny v roce 2006. Přes tento obrovský nárůst nebyl v roce 2007 zjištěn žádný únik morfinu z legálního prostředí do nezákonné sféry. Byly zaznamenány dílčí úspěchy v plnění cílů stanovených na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN v roce 1998.

Výzvy

Zpráva INCB zdůrazňuje, že v době, kdy byly přijaty první dvě mezinárodní konvence o drogách, neexistoval problém HIV ani hepatitidy typu C. A až v roce 1998, kdy byly přijaty „Obecné principy omezování poptávky po drogách“, začala být na mezinárodní úrovni řešena otázka omezování poptávky a snižování vlivu drog na jednotlivce a společnost.

Ačkoli Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje přístup ke kontrolovaným léčivům jako je morfin či kodein za lidské právo, ve více než 150 zemích prakticky není k dostání. Podle odhadů WHO minimálně 30 milionů pacientů a celkem až 86 milionů lidí každoročně trpí neléčenými středními až silnými bolestmi.

Další výzvou je nekonzistentní uplatňování ustanovení o kontrole kanabis, v současné době nejužívanější nezákonné drogy na světě. V posledních dvou desetiletích byly vypěstovány mnohem účinnější formy s daleko vyšším obsahem THC (tetrahydrokanabionol) než bylo běžné v 80. letech
minulého století. S tím také zřejmě souvisí zvýšená poptávka po léčbě následků užívání konopných drog v řadě zemí. Mnohé také nasvědčuje tomu, že užívání kanabis zvyšuje riziko psychotických poruch a schizofrenie.

Skromný pokrok v oblasti prevence

Problematika konopných drog je úzce spojena s primární prevencí zaměřenou zejména na mladé lidi. Mladí jsou nejvíce ovlivnitelní marketingovým tlakem a důležitostí image. Vlády států proto musí stanovit a uplatňovat vhodné a účinné politiky díky nimž budou mladí lidé schopni cenit si vlastního života a plně ho kontrolovat. Podle INCB je možno pokrok v oblasti prevence zneužívání drog za posledních deset let označit přinejlepším slovem skromný.

Zpráva INCB dále zdůrazňuje problém tzv. darebných internetových lékáren. Ty podporují užívání drog mezi příslušníky zranitelných skupin, zejména z řad mladých. Problémem vyžadujícím zvláštní pozornost je kriminalita v kyberprostoru. Právě drogoví dealeři jsou nejčastějšími rozesílateli zakódovaných zpráv na internetu s cílem obcházet zákony, koordinovat pašerácké zásilky a praní špinavých peněz. Řešení tohoto problému vyžaduje důraznou společnou globální akci.

Doporučení

INCB doporučuje vládám, aby více investovaly do drogové prevence (zejména u mladých a dalších zranitelných skupin) a využívaly zkušenosti a osvědčené praktiky odjinud.¨Dalším doporučením je stimulace racionálního využívání opiátových analgetik tam, kde jsou používána málo. Příslušné vlády musí zamezit zbytečné strádání milionů bolestmi trpících pacientů. Musí hledat cesty spolupráce s farmaceutickými firmami na dostupnosti opiátových analgetik jako ne příliš drahého prostředku léčby i v těch nejchudších zemích.

V závěru své výroční zprávy INCB konstatuje, že „mezinárodní systém kontroly drog se osvědčil, ale zdaleka není perfektní“. Vyzývá vlády k přijetí „konstruktivních přístupů k překonávání překážek“ a naopak varuje před pouhým řešením dílčích problémů. To může podle INCB „oslabit soudržnost a integritu celého systému kontroly drog“.

Česká republika ve zprávě INCB

Česká republika je ve výroční zprávě INCB zmiňována na několika místech. Cílem zprávy však není analyzovat situaci v jednotlivých zemích, ale podat ucelený obraz drogové problematiky na celém světě. Případy z jednotlivých zemí pak slouží ke srovnání či analýze trendů.

Česko je uváděno v souvislosti se spotřebou i vnímáním kanabis ve společnosti. Výbor INCB zmiňuje zprávu Evropské komise Eurobarometr z května minulého roku, jež mapovala postoje a vnímání otázek spojených s drogami v EU mezi mladými ve věku 15 – 24 let. Více než 80 procent z dotazovaných 12 tisíc mladých Evropanů si uvědomuje zdravotní rizika spojená s užíváním heroinu, kokainu a extáze. Naproti tomu pouhých 40 procent mladých uznává zdravotní rizika konopných látek. Mladí Češi věří, že užívání tabáku a alkoholu s sebou nese dokonce vyšší riziko než užívání kanabis (str. 103 výroční zprávy INCB).

Kanabis zůstává nejrozšířenější drogou v Evropě. Celoživotní prevalence se pohybuje mezi dvěma až 37 procenty populace. V uplynulém roce byla úroveň rozšíření kanabis u dospělých Evropanů (15 – 64 let) asi sedm procent, nejvyšší je hlášena z Itálie, Španělska a na třetím místě z České republiky. (strana 104 zprávy INCB)

Celková úroveň spotřeby opiátových analgetik je v Evropě poměrně vysoká a to především díky spotřebě na západě a severu kontinentu. Za posledních deset let však výrazně stoupla spotřeba i v některých zemích Střední a Východní Evropy. V České republice, Řecku, Maďarsku, Itálii, Polsku a Španělsku byla spotřeba za účelem léčby bolestí v roce 2007 pětkrát vyšší než před deseti lety. (str. 19 zprávy INCB)

Ve Střední a Východní Evropě je i nadále na vzestupu ilegální výroba syntetických drog. Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) bylo v roce 2006 odhaleno a zlikvidováno největší
množství ilegálních laboratoří na výrobu amfetaminu v Rusku. To bylo plných 57 procent všech podzemních laboratoří zlikvidovaných v Evropě.

Většina ilegálních výroben metamfetaminu v regionu byla odhalena v České republice. Česká republika je ale zároveň hlavním zdrojem ilegálně vyráběného metamfetaminu v Západní Evropě. (strana 101 a 106 zprávy INCB)

Hlavní zprávy z regionů

  • Západní Afrika se stala jedním z hlavních světových překladišť pašovaného kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. Nejužívanější drogou v Africe je kanabis, kterou užívá podle odhadů až 42 milionů lidí. Z Afriky pochází více než čtvrtina světové produkce této drogy.
  • Nízkoletící malá letadla se díky zvýšené kontrole námořních cest stávají hlavním dopravním prostředkem pro pašování drog z Jižní Ameriky na severoamerický trh. Roste spotřeba drog ve Střední Americe a Karibiku. Jamajka je hlavním zdrojem kanabis v oblasti.
  • Výrazným problémem v severní Americe je násilí mezi drogovými kartely a mezi pašeráky a orgány dohlížejícími na zákonnost. S násilnou opozicí drogových kartelů se potýká i Mexiko. Počet lidí zneužívajících léky na předpis je v USA vyšší než počet lidí užívajících kokain, heroin, halucinogeny, extázi či inhalanty. Od roku 2001 poklesl v USA počet teenagerů užívajících drogy o 24 procent.
  • Kolumbie je i nadále největším producentem koky. Přes všechna opatření vzrostla produkce o 27 procent. Ničení kokových porostů v Kolumbii brání ozbrojené skupiny, které se uchylují i ke kladení nášlapných min. Největšími pěstiteli koky v Jižní Americe jsou po Kolumbii Peru a Bolívie. Většina drog je z Jižní Ameriky pašována přes Venezuelu.
  • Nejužívanější drogou v Číně, Malajsii a Vietnamu je heroin, na vzestupu jsou však i amfetaminové stimulanty. Na Filipínách je celosvětově nejvyšší prevalence užívání amfetaminů, v uplynulém roce tyto látky zneužívalo šest procent Filipínců. V jižní i jihovýchodní Asii je nadále vysoká míra přenosu HIV mezi injekčními uživateli drog. Zejména v Balgladéši si popularitu mezi mladými získala droga zvaná yaba (směs kofeinu a metamfetaminu). Pašována je z okolních zemí, zejména z Myanmaru.
  • Ilegální pěstování opiového máku v Afghánistánu kleslo v roce 2008 oproti předchozímu roku o 19 procent. Přesto však zůstává Aghánistán zdaleka největším producentem. Vzhledem ke kvalitní úrodě ale klesla produkce opia jen o šest procent. Pěstování opia je na vzestupu také v Pákistánu.

Evropa

  • Nejužívanější drogou v Evropě je kanabis. Více než 70 milionů dospělých Evropanů (15–64 let) zkusilo ve svém životě kanabis, sedm procent užilo konopné látky za poslední rok.
  • Většina kokainu se do Evropy pašuje z Jižní Ameriky po moři přes Západní Afriku.
  • Heroin na evropském trhu zpravidla pochází z Afghánistánu. Pašuje se Balkánskou cestou či tzv. Hedvábnou cestou přes Střední Asii a Rusko.
  • Evropa je druhým největším trhem pro opiáty. Tento trh roste zejména na východě kontinentu.

Celá zpráva a veškeré tiskové materiály budou publikovány v den zveřejnění (19. února 2009, 11 hod. SEČ) na internetové stránce INCB www.incb.org/incb/annual_report.html

Tištěná verze zprávy a tiskové materiály jsou k dispozici v Informačním centru OSN v Praze. Kontaktujte, prosím, Danielu Richterovou na telefonním čísle 257 199 831 nebo na emailu Daniela.Richterova@osn.cz
Na vyžádání vám můžeme celou zprávu a tiskové materiály zaslat ve formátu pdf.

UNITED NATIONS PRESS RELEASE
UNIC/2009, 19. února 2009
Kontakt: Jana Fantová, Telefon 257 199 831, info@osn.cz, www.osn.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

1 KOMENTÁŘ

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno